"Tôi đi bộ đến Rainbagh, từ đó tôi có thể hoàn thành hành trình bằng ô tô." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi đi bộ đến Rainbagh, từ đó tôi có thể hoàn thành hành trình bằng ô tô." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đi bộ đến Rainbagh, từ đó tôi có thể hoàn thành hành trình bằng ô tô." tiếng anh câu này là:I walked to Rainbagh, whence I could complete the journey by car.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.