"Cả hai đều có thể chạy nhanh như nhau." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cả hai đều có thể chạy nhanh như nhau." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả hai đều có thể chạy nhanh như nhau." tiếng anh câu này là:They can both run equally fast.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login