"Bạn có thể giúp tôi không và nói với Kelly rằng tôi không thể làm được?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn có thể giúp tôi không và nói với Kelly rằng tôi không thể làm được?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể giúp tôi không và nói với Kelly rằng tôi không thể làm được?" dịch sang tiếng anh là: Could you do me a favour and tell Kelly I can't make it?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login