"Bạn đã gửi tài liệu qua thư?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bạn đã gửi tài liệu qua thư?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã gửi tài liệu qua thư?" tiếng anh dịch: Did you send the document by mail?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login