"Bài báo lên án xã hội tư sản hiện đại." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bài báo lên án xã hội tư sản hiện đại." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài báo lên án xã hội tư sản hiện đại." tiếng anh câu này là:The article condemns modern bourgeois society.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.