"Ông đã tham khảo ý kiến ​​của Landers về tất cả các vấn đề quan trọng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ông đã tham khảo ý kiến ​​của Landers về tất cả các vấn đề quan trọng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã tham khảo ý kiến ​​của Landers về tất cả các vấn đề quan trọng." câu này tiếng anh dịch: He consulted Landers on all matters of importance .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.