"Trong ngữ pháp tiếng Anh, gerund có dạng chính xác giống như phân từ hiện tại." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Trong ngữ pháp tiếng Anh, gerund có dạng chính xác giống như phân từ hiện tại." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong ngữ pháp tiếng Anh, gerund có dạng chính xác giống như phân từ hiện tại." dịch sang tiếng anh là: In English grammar, the gerund has exactly the same form as the present participle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login