"Tôi hỏi Clive anh ấy đi đâu, nhưng anh ấy không trả lời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi hỏi Clive anh ấy đi đâu, nhưng anh ấy không trả lời." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hỏi Clive anh ấy đi đâu, nhưng anh ấy không trả lời." câu này tiếng anh dịch: I asked Clive where he was going, but he didn't reply.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.