"Bạn đã ra ngoài tận hưởng khi bạn nên học." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn đã ra ngoài tận hưởng khi bạn nên học." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã ra ngoài tận hưởng khi bạn nên học." tiếng anh dịch: You were out enjoying yourself when you ought to have been studying.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.