"Paul có còn sống ở đây không?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Paul có còn sống ở đây không?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Paul có còn sống ở đây không?" dịch sang tiếng anh: Does Paul still live here ?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.