"Là chính xác để dự đoán kết quả trên cơ sở một phiếu bầu bí mật?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Là chính xác để dự đoán kết quả trên cơ sở một phiếu bầu bí mật?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là chính xác để dự đoán kết quả trên cơ sở một phiếu bầu bí mật?" dịch sang tiếng anh là: Is it accurate to predict the result on the basis of one secret vote?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login