"Quyền được nghỉ lễ được trả là 25 ngày." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Quyền được nghỉ lễ được trả là 25 ngày." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyền được nghỉ lễ được trả là 25 ngày." tiếng anh câu này là:The paid holiday entitlement is 25 days.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.