"Trong một ngày làm việc bình thường, tôi thấy khoảng 6 hoặc 7 khách hàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Trong một ngày làm việc bình thường, tôi thấy khoảng 6 hoặc 7 khách hàng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong một ngày làm việc bình thường, tôi thấy khoảng 6 hoặc 7 khách hàng." câu này tiếng anh dịch: In a normal working day, I see around 6 or 7 clients.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.