"Đây là thách thức nghiêm trọng nhất từ ​​kẻ thù chính trị của ông." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây là thách thức nghiêm trọng nhất từ ​​kẻ thù chính trị của ông." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là thách thức nghiêm trọng nhất từ ​​kẻ thù chính trị của ông." dịch sang tiếng anh: This is the most serious challenge from his political foe.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.