"Nhiệm vụ này không cho phép bất kỳ thiếu sót." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nhiệm vụ này không cho phép bất kỳ thiếu sót." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiệm vụ này không cho phép bất kỳ thiếu sót." tiếng anh là: This task does not allow any omissions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login