"Đánh dấu vào ô 1 hoặc 2, nếu thích hợp." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đánh dấu vào ô 1 hoặc 2, nếu thích hợp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đánh dấu vào ô 1 hoặc 2, nếu thích hợp." tiếng anh dịch: Mark box 1 or 2, as appropriate .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login