"Tôi đã đi làm con tin ở quận Đỉnh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi đã đi làm con tin ở quận Đỉnh." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã đi làm con tin ở quận Đỉnh." dịch sang tiếng anh là: I went youth hostelling in the Peak District.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.