"Bạn có vẻ buồn - tin không xấu, tôi hy vọng?" tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Bạn có vẻ buồn - tin không xấu, tôi hy vọng?" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có vẻ buồn - tin không xấu, tôi hy vọng?" tiếng anh câu này là:You seem upset - not bad news, I hope?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.