"Rick đã ở đó, háo hức về cuộc sống ở Úc." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Rick đã ở đó, háo hức về cuộc sống ở Úc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rick đã ở đó, háo hức về cuộc sống ở Úc." tiếng anh dịch: Rick was there, enthusing about life in Australia.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.