"Quỹ này là để giảm bớt đau khổ trong số các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Quỹ này là để giảm bớt đau khổ trong số các nạn nhân lũ lụt." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quỹ này là để giảm bớt đau khổ trong số các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh câu này là:The fund is for relieving distress among the flood victims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login