"Một lượng tuyết bất thường đã rơi ở đây tuần trước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một lượng tuyết bất thường đã rơi ở đây tuần trước." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một lượng tuyết bất thường đã rơi ở đây tuần trước." câu này dịch sang tiếng anh là: An abnormal amount of snow fell here last week.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.