"Bạn đã thu thập ý nghĩa của nhận xét của cô ấy?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn đã thu thập ý nghĩa của nhận xét của cô ấy?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã thu thập ý nghĩa của nhận xét của cô ấy?" dịch sang tiếng anh: Did you gather the implications of her remark?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.