"Thời gian của ông ở đây đã cung cấp nguyên liệu cho cuốn tiểu thuyết của ông." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Thời gian của ông ở đây đã cung cấp nguyên liệu cho cuốn tiểu thuyết của ông." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thời gian của ông ở đây đã cung cấp nguyên liệu cho cuốn tiểu thuyết của ông." dịch câu này sang tiếng anh: His time here provided the raw material for his novel.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.