"Ánh sáng giấy cảm ứng màu xanh, sau đó di chuyển đến một khoảng cách an toàn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ánh sáng giấy cảm ứng màu xanh, sau đó di chuyển đến một khoảng cách an toàn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh sáng giấy cảm ứng màu xanh, sau đó di chuyển đến một khoảng cách an toàn." tiếng anh là: Light the blue touchpaper, then move to a safe distance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login