"Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu một nam châm mất từ ​​tính, nó sẽ không còn thu hút mọi thứ nữa." câu này dịch sang tiếng anh:If a magnet loses its magnetism it will no longer attract things.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.