"Là nó có giá trị tiền bỏ ra? Có thể đó là một sự đồng ý ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Là nó có giá trị tiền bỏ ra? Có thể đó là một sự đồng ý ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là nó có giá trị tiền bỏ ra? Có thể đó là một sự đồng ý ." dịch sang tiếng anh: Is it worth the money? The answer is a qualified yes .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login