"Tôi đang cố nhường chỗ cho một vườn rau ở sân sau." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đang cố nhường chỗ cho một vườn rau ở sân sau." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang cố nhường chỗ cho một vườn rau ở sân sau." câu này tiếng anh là: I'm trying to make room for a vegetable garden in the backyard.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.