"Làm thế nào bạn có thể làm ô nhục tất cả chúng ta như vậy?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Làm thế nào bạn có thể làm ô nhục tất cả chúng ta như vậy?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào bạn có thể làm ô nhục tất cả chúng ta như vậy?" dịch sang tiếng anh: How could you disgrace us all like that?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login