"Chúng tôi bắt đầu leo ​​lên đồi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi bắt đầu leo ​​lên đồi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi bắt đầu leo ​​lên đồi." tiếng anh dịch: We started to climb the hill.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.