"Chính phủ đặt ra để loại bỏ bàn tay chết của nhà nước khỏi đời sống kinh tế." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chính phủ đặt ra để loại bỏ bàn tay chết của nhà nước khỏi đời sống kinh tế." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đặt ra để loại bỏ bàn tay chết của nhà nước khỏi đời sống kinh tế." dịch sang tiếng anh: The government set out to remove the dead hand of the state from economic life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login