"Chính sách này cung cấp lãi suất 15% mà không có chuỗi nào được đính kèm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chính sách này cung cấp lãi suất 15% mà không có chuỗi nào được đính kèm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách này cung cấp lãi suất 15% mà không có chuỗi nào được đính kèm." tiếng anh là: The policy offers 15% interest with no strings attached.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login