"Sự thiếu dân chủ và bình đẳng đã thúc đẩy những người bị áp bức đấu tranh giành độc lập." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Sự thiếu dân chủ và bình đẳng đã thúc đẩy những người bị áp bức đấu tranh giành độc lập." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự thiếu dân chủ và bình đẳng đã thúc đẩy những người bị áp bức đấu tranh giành độc lập." câu này tiếng anh dịch: The lack of democracy and equality impelled the oppressed to fight for independence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login