"Trường tăng tiền bằng cách tổ chức các sự kiện gây quỹ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Trường tăng tiền bằng cách tổ chức các sự kiện gây quỹ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trường tăng tiền bằng cách tổ chức các sự kiện gây quỹ." dịch sang tiếng anh: The school raises money by organizing fund-raising events.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.