"Các thuộc địa của Anh được cai trị bởi các thống đốc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các thuộc địa của Anh được cai trị bởi các thống đốc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thuộc địa của Anh được cai trị bởi các thống đốc." tiếng anh là: British colonies were ruled by governors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login