"Bất cứ ai chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này có thể làm sáng tỏ nó ngay lập tức!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bất cứ ai chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này có thể làm sáng tỏ nó ngay lập tức!" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất cứ ai chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này có thể làm sáng tỏ nó ngay lập tức!" tiếng anh là: Whoever is responsible for this mess can clear it up immediately!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login