"Chúng ta có thật là cần rộng như vậy không?" tiếng anh là gì?

Dịch giúp mình câu "Chúng ta có thật là cần rộng như vậy không?" sang tiếng Anh.
9 months ago
Asked 9 months ago
Phuong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta có thật là cần rộng như vậy không?" dịch sang tiếng anh: do we really need so much space?
Answered 9 months ago
Tu Be De