ba via (Phần thừa mép trên sản phẩm ) trong Tiếng Anh là gì?

ba via (Phần thừa mép trên sản phẩm ) trong Tiếng Anh là gì? Ví dụ: Sản phẩm nhựa khi ép ra, cạnh ép có dư phế phẩm phải gọt đi cho sạch: chúng ta hay gọi đó là bavia. Không biết Trong Tiếng Anh thì bavia có từ gì khác không hay cũng là bavia Cảm ơn !
one year ago
Asked one year ago
Hưng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.