Câu "lăng xê" hoặc "lăng sê" tiếng anh là gì?

Các cụ cho em hỏi câu "lăng xê" hoặc "lăng sê" tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Fish

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu lăng xê tiếng anh là lancer nhé.
Answered 4 years ago
Rùa

Lăng Xê một ai đó, thì tiếng Anh là promote someone, là to encourage people to like - có nghĩa là khuyến khích mọi người thích. Promote cũng còn có nghĩa là thăng chức cho ai đó.
Answered 2 years ago
Vô Thường