"xuyên tinh (về kiến trúc đá)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "xuyên tinh (về kiến trúc đá)" dịch thế nào sang tiếng anh?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xuyên tinh về kiến trúc đá từ đó là: diacrystallic
Answered 4 years ago
Rossy