Anh vợ tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "Anh vợ" tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Mua

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Anh/em vợ là Brother-in-law. Nếu dịch đúng là anh vợ thì là elder brother-in-law (elder brother of my wife)
Answered 4 years ago
Anh Thu