Anh vợ tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "Anh vợ" tiếng anh là gì?
3 years ago
Asked 3 years ago
Mua

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Anh/em vợ là Brother-in-law. Nếu dịch đúng là anh vợ thì là elder brother-in-law (elder brother of my wife)
Answered 3 years ago
Anh Thu

Please register/login to answer this question.  Click here to login