Phân biệt Less và Fewer như thế nào?

Cho mình hỏi sự khác nhau giữa 2 từ Less và Fewer? Cách dùng như thế nào?
3 years ago
Asked 3 years ago
trungkien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Less được dùng cho danh từ không đếm được. Fewer dùng cho danh từ đếm được.
Answered 3 years ago
dung

Please register/login to answer this question.  Click here to login