Sự khác nhau giữa recently và lately?

Sự khác nhau giữa recently và lately là gì? Giúp mình với.
5 years ago
Asked 5 years ago
Kieu

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Recently và Lately: đều có nghĩa là gần đây, chỉ những việc xảy ra gần đây, nhưng vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Recently có vẻ lâu hơn chút (tuần, tháng) còn lately ngắn hơn (ngày, tuần). Lately hay dùng trong văn nói.
Answered 5 years ago
cvphuong

Please register/login to answer this question.  Click here to login