Cách dùng should, could, would như thế nào?

Cách sử dụng should, could và would như thế nào? Cho mình ví dụ nhé. Thanks
4 years ago
Asked 4 years ago
Linhlinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Should: dùng để khuyên (nên). ví dụ: Bạn nên về nhà = You should go home. Could: thời quá khứ của Can. ví dụ: You could do it = Bạn có thể làm nó. Would: Quá khứ của will. ví dụ: He said He would go home = Anh ấy nói anh sẽ về nhà.
Answered 4 years ago
ETS

"Would you like some ice cream?". Vậy "would" này không phải quá khứ của "will". "Could you please help me ...". "Could" này không phải quá khứ của "can". Học Anh Văn phải thiệt cẩn thận nhen!
Answered 4 years ago
Anh