Sự khác nhau giữa Grow và Raise?

Cho mình hỏi Grow và Raise khác nhau như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Grow là bản thân vật đó tự tăng lên về kích thước hoặc số lượng. Còn Raise là nâng lên, kéo lên.
Answered 7 years ago
Hoang

I grew up in a small town. We helped to raise money for the Red Cross. Cẩn thận nhen, "raise" trong câu trên là gì đây?
Answered 7 years ago
Nha Trang

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.