"Cát xê" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi từ Cát xê tiếng anh là gì? Tra từ điển không có hu hu.
8 years ago
Asked 8 years ago
Lien Hoa

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cát xê là từ gốc pháp = Cachet (đọc là Két Sei)
Answered 8 years ago
Anh Thu

Cát xê còn chưa hiểu nghĩa Việt là gì mà dịch ra Cachet?. Học lại Việt ngữ đi bạn!
Answered 7 years ago
Anh

Cát-xê là từ gốc tiếng Pháp (tiếng Việt mượn) là Cachet với nghĩa là tiền thù lao, tiền bồi dưỡng. Nếu dịch sang tiếng Anh tiền thù lao, bồi dưỡng là honorarium. Còn dịch theo đúng nghĩa phiên âm từ mượn Cát-xê thì là Cachet. Tiếng Anh không có từ nào phiên âm đọc ra là Cát-xê mà có nghĩa là tiền thù lao, tiền bồi dưỡng. Do đó dùng từ tiếng Pháp là Cachet. Còn nếu muốn từ tiếng Anh là honorarium. Do đó tùy bạn thích dùng từ gốc phiên âm mượn của Pháp hoặc từ tiếng Anh nhưng đọc không giống từ Cát-xê. Nhiều nước giới nghệ sĩ vẫn dùng từ Cachet khi nói về tiền thù lao.

Answered 7 years ago
Xuân Xuân

Giải thích dài dòng vô ích. Sai là sai, đúng là đúng. "Còn dịch theo đúng nghĩa phiên âm từ mượn Cát-xê thì là Cachet. Tiếng Anh không có từ nào phiên âm đọc ra là Cát-xê mà có nghĩa là tiền thù lao, tiền bồi dưỡng." Nói câu này thì người ta hiểu được "trình độ" tiếng Anh của bạn như thế nào rồi.
Answered 7 years ago
AnhAnh

Sao lại chê nhau ở đây vậy?
Answered 7 years ago
phamvanhien

Please register/login to answer this question.  Click here to login