Http là gì?

Http là gì? tại sao mỗi lần vào web phải gõ http?
6 years ago
Asked 6 years ago
Hien Thuc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Http (Hypertext Transfer Protocol) Giao thức truyền tải siêu văn bản. Nó là một dạng giao thức chuyển tải chuẩn trên internet. Nó được dùng để truyển tải thông tin từ máy chủ đến máy người dùng. Do đó khi ta duyệt web thì cần gõ http để máy tính hiểu là bạn đang dùng giao thức http để mở trang web.
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login