HTML là gì?

HTML là gì? HTML Viết tắt của từ nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Kim Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
HTML (HyperText Markup Language) = Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. Thường được dùng để thiết kế website đơn giản.
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login