"Công dung ngôn hạnh" tiếng anh là gì?

"Công dung ngôn hạnh" dịch sang tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Vinh Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Công: Industry; Dung: Appearance; Ngôn: Speech; Hạnh: Behavior
Answered 4 years ago
Anh Thư

"Công: Industry" dịch kiểu này thì cụ Hồ Xuân Hương sống lại cũng không biết làm thế nào đạt được "công" trong "Công dung ngôn hạnh". Giỏi tiếng Việt đã rồi mới học Anh.
Answered 4 years ago
Anh

Cong: Diligence or Industry Dung: Comeliness Ngon: Eloquence Hanh: Comportment
Answered 2 years ago
Ty Tran