OEM là gì

OEM là gì OEM viết tắt của từ gì vậy? Em cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Binh Nguyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Original equipment manufacturer = Nhà sản xuất phụ tùng gốc
Answered 7 years ago
Van Nam

Found Errors? Report Us.