"lũy thừa, mũ" tiếng anh nói thế nào?

Em muốn nói câu: 2 lũy thừa 3 hoặc 2 mũ 3 nói tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Minh Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
a mũ n hoặc a lũy thừa n = a superscript n hoặc a to the n. Ngoài cách nói chung trên, riêng lũy thừa 3 nói là cubed ví dụ 2 lũy thừa 3 nói là 2 cubed
Answered 7 years ago
Van Anh

Found Errors? Report Us.